in Registreren

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder, die gebruikt maakt van de website Legerdump.info en de door haar aangeboden diensten, zowel verkoper als koper.

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en downloaden van informatie in welke vorm dan ook van de website Legerdump.info van de webwinkel Legerdump.

• 2. Akkoordverklaring
Indien u deze Algemene voorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtig Legerdump.info te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Legerdump.info geeft u daarmee aan de onderhavige Algemene voorwaarden te aanvaarden. Legerdump.info is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website te ontzeggen

• 3. Wijziging
Legerdump.info is te allen tijde gerechtigd de informatie op haar website en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Legerdump.info adviseert u de Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

4. Doel
Legerdump.info beoogt de bezoeker een platform te bieden, waarop verkoper en koper kunnen handelen in artikelen uit diverse branches waaronder Defensie, Beveiliging, Buitensport en Wintersport in de breedste zin des woords. Bij de verkoop en aankoop van artikelen via Legerdump .info zijn de voorwaarden van Legerdump.info van toepassing.

.• 5. Hyperlinks
Legerdump.info kan hyperlinks naar websites bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie voor u als de gebruiker verstrekt. Legerdump.info is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Legerdump deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites ook altijd goedkeurt. Indien u deze links aanklikt en verder gaat op deze websites, zullen te alle tijde de Algemene voorwaarden gelden van deze desbetreffende websites en zullen de Algemene voorwaarden van legerdump.info ongeldig zijn.

• 6. Eigendom
Alle rechten op Legerdump.info en alle informatie op deze website berusten volledig bij Legerdump.info.
Legerdump.info behoudt alle rechten hier voor. Alle informatie in welke vorm dan ook wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Legerdump.info. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Legerdump.info geldt: © 2013 Legerdump.info

.• 7. Informatie                                                                                                                                                     Legerdump.info streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie altijd correct of altijd actueel is. Hoewel Legerdump .info deze informatie met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Het is niet toegestaan informatie welke op Legerdump.info vermeld wordt te wijzigen, kopiëren, distribueren, verbinden met andere websites dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in deze Algemene voorwaarden.

8. Gebruiksrecht
Legerdump.info verleent u als klant het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Legerdump .info te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Algemene voorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is met inachtneming van deze Algemene voorwaarden wel toegestaan de informatie te gebruiken om Legerdump.info te kunnen raadplegen of Legerdump.info in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Legerdump.info  te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Legerdump worden ontsloten.

• 9. Beveiliging

Legerdump.info spant zich in om haar websites of de servers, waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

• 10. Plaatsing Advertenties
De advertenties die de klant op Legerdump.info achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Legerdump.info te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Legerdump.info  staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Legerdump.info is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste advertenties te weigeren, te wijzigen en te  verwijderen en informatie over de klant gelinkt aan deze geplaatste advertenties te verstrekken aan justitiële overheidsinstanties.

.• 11. Aansprakelijkheid
Legerdump.info sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Legerdump.info in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Legerdump of als gevolg van het actief verkopen en kopen van artikelen via het aangeboden platform Legerdump.info, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Legerdump.info te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Legerdump.info.

• 12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Handelen in artikelen
Voor de verkoop en koop van artikelen via Legerdump.info gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor situaties welke de handel in artikelen betreffen aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

.• 14. Toepasselijk recht
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enige wijze verband houden met het gebruik van Legerdump.info worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

15. Correspondentie
Alle correspondentie gaat via email
De klant is verplicht om een emailadres aan Legerdump.info op te geven waarop hij mail kan ontvangen
Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.